Schoolregels


Schoolregels
1. Je volgt alle lessen zoals die in het reguliere lesrooster staan vermeld of via de monitoren in de school worden aangekondigd. Onvoorziene afwezigheid ten gevolge van ziekte of om een andere reden, wordt voor het eerste lesuur door de ouders of verzorgers telefonisch of per email gemeld. Ook voor het inhalen van gemiste toetsen geldt een vaste procedure (zie bijlage 4 voor meer informatie over verzuimmelding en inhalen van gemiste toetsen).

 

2. Je kunt slechts in uitzonderingsgevallen vrijaf krijgen, uitsluitend op basis van een tijdig schriftelijk verzoek door de ouders of verzorgers. Een aanvraagformulier is te vinden op de website van de school. Verzoeken worden op basis van de regelgeving beoordeeld door de teamleider of de rector.

 

3. Je moet op t ijd in het lokaal aanwezig zijn. Wanneer je niet op tijd aanwezig bent, dan meld je je bij de receptie. Je gaat het lokaal in zonder de docent te storen. Als je tijdens schooltijd ziek wordt, meld je je bij de leerlingcoördinator in 142 voordat je
naar huis gaat.

 

4. Als je uit de klas wordt gestuurd, meld je je bij de leerlingcoördinator in 142. Elke schooldag van 08:00 uur tot 16:05 uur is daar iemand aanwezig.

 

5. Voor tussentijds uitgevallen lesuren gelden de volgende regels:
• Leerlingen van klas 1, 2 en 3 worden door een docent opgevangen in een op het dagrooster aangegeven ruimte;
• Leerlingen vanaf klas 4 hebben de keuze tussen het studiegebied of de mediatheek;
• Vanwege mogelijke overlast mogen de leerlingen tijdens lesuren niet op de school pleinen of in de gangen verblijven.
• Tijdens de lessen geldt dat het in de aula’s en studieruimten rustig is.

 

6. Huiswerk en toetsen na de vakantie: de eerste dag na een vakantie (minimaal 1 week vrij) is huiswerk en toetsvrij (zowel OB als BB). Uitzonderingen op deze regel zijnmogelijk, maar worden in overleg met de leerlingcoördinator genomen.

 

7.Pauzes breng je door in de daarvoor bestemde gedeelten van het schoolgebouw of op de schoolpleinen. Eten en drinken zijn daar toegestaan, mits je je eigen rommel opruimt. Een aantal gangen is geen verblijfsruimte. Dit is duidelijk aangegeven. De onderbouwaula met aangrenzend schoolplein is uitsluitend bestemd voor leerlingen van de eerste en tweede klassen. Leerlingen kunnen in pauzes gebruik maken van de mediatheek, maar eten en drinken is daar niet toegestaan.

 

8. Overal geldt fatsoenlijk gedrag als norm. Concreet betekent dit o.a.: voorzieningen gebruiken zoals ze bedoeld zijn, eigen rommel opruimen, geen herrie maken
of op een andere manier overlast bezorgen. Je gedraagt je steeds correct tegenover personeel en medeleerlingen en volgt stipt de aanwijzingen van personeelsleden op.

 

9. In het schoolgebouw mag niet worden gebeld, gefilmd of gefotografeerd. Uitzondering vormen opnames met een educatief of didactisch doel die op initiatief van medewerkers worden gemaakt.

 

10. Gebruik mobiele telefoon. Binnen onze school besteden we veel aandacht aan de omgang met moderne media, waaronder verstandig gebruik van de mobiele telefoon. We streven ernaar zoveel mogelijk rust te bewaren en willen alleen functioneel gebruik van de mobiele telefoon tijdens lestijd toestaan. Dit uit zorg voor de leerling en ook de medewerkers van de school. Wij hanteren voor de mobiele telefoon de volgende regels:
• Telefoon thuis.
• Telefoon in de kluis of telefoon ongebruikt en stil in schooltas in lokaal.
Indien je ervoor kiest de telefoon mee te nemen naar de klas, dan kies je ervoor de telefoon in de telefoontas te deponeren of stil en ongebruikt in je schooltas in het lokaal te houden. Telefoon alleen op tafel indien functioneel voor de les en dus op uitdrukkelijk verzoek van de docent.
Bij ongewenst gebruik van de telefoon tijdens de les, kan de telefoon door de docent worden ingenomen en worden afgegeven bij de leerlingcoördinator. Je kunt de
telefoon na 16:05 uur weer ophalen bij de leerlingcoördinator na een gesprek.

 

Verantwoordelijkheid & aansprakelijkheid
11. Je hebt de keuze om de telefoon thuis te laten, in je kluis te bewaren of op een andere afgesloten plek. Als je ervoor kiest de telefoon mee te nemen naar de klas, kies je ervoor de telefoon in de telefoontas te deponeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor de telefoon, school is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging. Uiteraard zal de docent heldere regels voor het gebruik van de telefoontas hanteren om er mede voor te zorgen dat de telefoon niet stuk/kwijt/zoek raakt.

 

12. Sociale media zijn nuttig, leerzaam en leuk en dat willen we zo houden. Daarom treffen we maatregelen bij onjuist gebruik van sociale media. Onder onjuist
gebruik van sociale media verstaan we het opnemen en/of verspreiden van (kwetsend, gewelddadig of pornografisch getint) geluiden/of beeldmateriaal en het initiëren of doorsturen van beledigende en/of grove taaluitingen. Ook het doorsturen van kettingbrieven, kwetsende reacties of beledigen van groepen of personen behoort hierbij. De enige juiste actie bij het starte n van en ontvangst van ongewenst taal-, geluid- en/ of beelduitingen via sociale media is dat de leerling deze niet doorstuurt en er niet op reageert en hiervan direct melding maakt bij docent/mentor of leerlingcoördinator. Daarna dient het verwijderd te worden. Indien je je
niet houdt aan deze regels, volgen er gepaste maatregelen. Je ouders worden op de hoogte gesteld en er volgt een aantekening in het leerlingdossier in Magister. Indien het welzijn en de veiligheid van anderen (leerlingen, collega’s en overige betrokkenen) in gevaar is geweest, volgt interne schorsing van een dag. Deze kan verlengd worden en/of worden omgezet in externe schorsing, indien de schoolleiding dit nodig acht. De school zal altijd melding maken van het incident bij de politie, het slachtoffer kan aangifte doen bij de politie. Zie ook het social media protocol als bijlage bij het leerlingenstatuut.

 

13. In principe zijn leerlingen en docenten vrij in de keuze van hun kleding. Er wordt geen kleding getolereerd die de veiligheid in het gedrang kan brengen, agressie op kan wekken of het oogcontact bemoeilijkt. Kleding, tekens of symbolen die kunnen worden uitgelegd als racistisch of anderszins discriminerend ,
zijn niet toegestaan. Kleding en verzorging dienen in overeenstemming te zijn met algemeen geldende hygiënische en fatsoensnormen. Verder mogen de leerlingen in de klas geen petjes, hoodies/capuchons of andere hoofddeksels ophebben.

 

14. Fietsen en bromfietsen/-scooters worden in de fietsenrekken respectievelijk de stalling geplaatst. De stallingen mogen niet worden gebruikt als verblijfsruimte,
maar alleen kort bij aankomst en vertrek. Fietsen en bromfietsen/-scooters worden op eigen risico gestald. De school stelt alles in het werk om beschadigingen aan
eigendommen van onze leerlingen te voorkomen. Hiervoor is er in strategische delen van de stalling permanente cameratoezicht.

 

15. In het schoolgebouw, in de directe omgeving van de school en op de schoolpleinen mag niet gerookt worden.

 

16. Bezit, gebruik of verspreiding van verdovende of stimulerende middelen en alcohol, bezit van wapens (ook: laserpennen), aanstootgevende lectuur of vuurwerk
is strikt verboden. Het preventief controleren van kluisjes kan onderdeel zijn om hierop toe te zien. Bedreiging, chantage, (seksuele) intimidatie, racistisch of discriminerend gedrag, vandalisme, diefstal leidt tot schorsing of verwijdering.

 

17. Het is niet toegestaan om energie drank te gebruiken of in bezit te hebben in school, op het schoolterrein of bij de sportaccommodaties. Verder is energie drank
ook niet toegestaan tijdens schoolactiviteiten (bijv. excursies).

 

18. Bij overtreding van schoolregels of andere vormen van wangedrag worden disciplinaire maatregelen getroffen. Schorsing of zelfs verwijdering van school kan het geval zijn bij herhaald overtreden van school- of gedragsregels.

 

19. Het Kaj Munk College beschikt over een Wi-Fi-netwerk. Toegang tot dit netwerk geschiedt doormiddel van een persoonlijke inlogcode en wachtwoord. Gebruik van Wi-Fi kan worden gemonitord. Bij misbruikwordt je toegang tot dit draadloze netwerk geblokkeerd.

 

20. Na het laatste lesuur als je geen andere verplichtingen meer op school hebt, wordt er verwacht dat je naar huis gaat en niet op school blijft en/of anderen stoort bij hun werk-en/of studie-activiteiten. Ten slotte: deze schoolregels zijn geen doel maar middel. Naleving ervan wordt verlangd in het belang van de veiligheid en het warme, duidelijke schoolklimaat dat het Kaj Munk College leerlingen en medewerkers wil bieden.