Onderwijskwaliteit


Op onze school maken wij gebruik van de enquêtes van kwaliteitsscholen. Deze gebruiken wij ook om verantwoording te geven over de tevredenheid bij ouders en leerlingen over onze school via vensters voor verantwoording (ter inzage via www.scholenopdekaart.nl), een project van de VO-raad, waarbij alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs (VO) wordt verzameld in één systeem. Het gaat om cijfers over doorstroom, examenresultaten, klassengrootte, financiën en resultaten van onderzoeken onder leerlingen en ouders naar bijvoorbeeld veiligheid, sfeer, begeleiding. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs. Al die gegevens zijn te vinden op www.scholenopdekaart.nl. Op deze site is het ook mogelijk om verschillende scholen met elkaar te vergelijken. In principe wordt elk jaar onder leerlingen en ouders van de derde klassen eenmalig een enquête afgenomen.

 

Onderwijsinspectie

Zoals elke school, staat ook het Kaj Munk College onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Zij beoordeelt onder andere de doorstroom, examenresultaten, of de school de wettelijke voorschriften naleeft en of er voldoende aan kwaliteitszorg wordt gedaan. Scholen waarin de inspectie vertrouwen heeft, staan onder basistoezicht (groen). Dit is het geval bij het Kaj Munk College. Scholen waarbij de inspectie reden voor zorg heeft, komen onder verscherpt toezicht. Op www.onderwijsinspectie.nl zijn altijd de laatste bevindingen van de inspectie over een school te vinden.

 

Klankbordgroep

De klankbordgroep met ouders is bedoeld om te toetsen of wij als school ook daadwerkelijk doen wat we beloven om zo de kwaliteit van de school blijvend te bewaken. De klankbordgroep komt een paar keer per jaar samen. De data van de bijeenkomsten worden in de loop van het jaar bekend gemaakt. Tijdens de bijeenkomsten komen wisselende thema’s aan bod. Centraal staat de vraag: “doen we wat we beloven?” Aanmelden voor de klankbordgroep kan tijdens de ouderavond of via de teamleider.