Nieuw lespakket scholieren

Curriculum.nu

De landelijk vastgelegde onderwijsinhoud is niet meer actueel. Daarom hebben 125 leraren en 18 schoolleiders de benodigde kennis en vaardigheden in kaart gebracht.
Zij kregen hierbij hulp van collega-leraren, schoolleiders, schoolbestuurders, wetenschappers, lerarenopleiders, vervolgonderwijs en vakverenigingen. Ook haalden ze feedback op bij leerlingen en ouders. Het is voor het eerst dat leraren uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs zélf en gezamenlijk aan zet zijn bij de herziening van het curriculum. De voorstellen dragen bij aan de doorstroming van basis- naar voortgezet- en vervolgonderwijs en de samenhang tussen vakken. Ook zorgen ze voor een minder overladen lesprogramma en bieden ze leraren ruimte voor een eigen invulling.

Ook op het Kaj Munk College zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe Curriculum. Mevrouw Quist is lid van het ontwikkelteam Burgerschap. Mevrouw Starrenburg en mevrouw Creijghton zijn vanuit de vakgroep LO betrokken als ontwikkelschool bij het leergebied Bewegen en Sport. Daarnaast hebben collega’s meegelezen en feedback gegeven op de tussenproducten van diverse leergebieden.

Donderdag 10 oktober jl. was het zover en zijn de definitieve voorstellen overhandigd aan minister Slob. De minister deelt de opbrengsten met de Tweede Kamer en de Kamer zal hierover in debat gaan. Gaat de kamer akkoord, dan start een vervolgfase waarin de bouwstenen voor de bovenbouw van het VO ontwikkeld worden en voor het PO en de onderbouw VO op basis van de geleverde bouwstenen de kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd.

Klik hier om de voorstellen per leergebied bekijken.

“Ons doel is niet om brave burgers te creëren, maar leerlingen kritisch te laten kijken vanuit de normen en waarden die er zijn”.

Citaat uit het artikel van de AD 10-10-2019: Nieuw lespakket voor scholieren: ‘Ik kan een 10-jarige al kwantummechanica uitleggen’.

Klik hier om het hele artikel te lezen.